Katrin Kivistik
&
Stuart Kemp

0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
0 päeva, 0 tundi, 0 minutit, 0 sekundit

— Save our date —

— Märgi meie päev —

11th September 2022

11. september 2022

We hope to see you in Tallinn

Loodame Teid näha Tallinnas

Katrin

Katrin's happy and adventurous childhood was spent in the heart of Estonia, a town called Paide, until she moved to Tallinn to continue her education. She found her vocation during her studies as a preschool teacher at Tallinn University. Today, for 10 years now, she has lived, studied and worked in various interesting and less interesting jobs in Finland. One summer, when she didn't have a secure job and had unlimited use of her free time, a good friend called her to a scout camp.

Katrini õnnelik ja seiklusi täis lapsepõlv möödus Eesimaa südames Paides kuni ta kolis oma haridusteed jätkama keskkooli Tallinnasse. Oma kutsumuse leidis ta Tallinna Ülikooli Alushariduse pedagoogi õpingutel. Tänaseks juba 10 aastat on ta elanud, õppinud ja töötanud erinevatel huvitavatel ja vähem huvitavatel töökohtadel Soomes. Ühel suvel kui tal veel kindlat töökohta ei olnud ja vaba-aega piiramatult kasutada, küsis ta hea sõber teda appi skaudi laagrisse.

Stuart

Stuart grew up in Beeston, Nottingham, England, where he started his Scouting career. He studied Computer Science at university in Dundee, Scotland, but returned to Nottingham for work, and continued Scouting there until that fateful camp in Estonia.

Stuart kasvas üles Beestonis, Nottinghamis, Inglismaal, kus ta alustas oma skaudikarjääri. Ta õppis arvutiteadust Dundee ülikoolis, Šotimaal, aga pöördus tagasi Nottinghammi tööle ja jätkas skaudindusega seal kuni selle saatusliku laagrini Eestis.

About us

Meist

Stuart and Katrin first met at a Scout camp in Aegviidu, Estonia, in 2016, where they were put in charge of 30 British and Estonian scouts for 10 days. Over the next couple of years, they had many adventures together in Estonia, England and Finland.

In 2018, Stuart finally took a leap across the continent and moved to Finland to be with Katrin, her daughters, Carmen and Carola, and their dog, Franky. One year later, they bought their own home, and two years after that their daughter, Cassandra, was born.

Finally, exactly three years after moving to Finland, Stuart proposed to Katrin in the wee small hours of the morning September 11th 2021, and was over the moon that Katrin said “Jah Jah Jah!”

Stuart ja Katrin kohtusid esmakordselt 2016. Aasta suvel Eestis Aegviidus toimunud skaudilaagris, kus nad pandi 10 päevaks vastutama 30 Briti ja Eesti skaudi eest. Järgmise paari aasta jooksul kogesid nad palju ühiseid seiklusi nii Eestis, Inglismaal kui ka Soomes.

2018. aastal tegi Stuart lõpuks hüppe üle kontinendi ja kolis Soome Katrini, tema tütarde Carmeni ja Carola ning nende koera Franky juurde. Aasta hiljem ostsid nad oma kodu ja kaks aastat pärast seda sündis nende vaike Cassandra.

Ühtäkki, täpselt kolm aastat pärast Soome kolimist, tegi Stuart 11. septembril 2021 varajastel hommikutundidel Katrinile abieluettepaneku ja ei suutnud varjata oma rõõmu, kui Katrin vastas "Jah Jah Jah!"